Juridische informatie - Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de website van EcoWerf is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

Website inhoud
De verschillende paginaís die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De partners die deze site ter beschikking stellen, geven evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Bescherming van persoonsgegevens
EcoWerf hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
EcoWerf geeft u daarbij de volgende garanties :

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiŽnter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. EcoWerf beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. EcoWerf aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.ecowerf.be , vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op contact in de navigatiebalk. EcoWerf zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.


Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op contact in de navigatiebalk.

EcoWerf behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan EcoWerf bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. EcoWerf wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. EcoWerf mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U stemt ermee in dat EcoWerf de ideeŽn, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiŽren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Leuven, BelgiŽ, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.